Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SAMMENSLUTNINGEN AF MEDIEFORSKERE I DANMARK

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMiD).

§ 2. FORMÅL
Sammenslutningens formål er at fremme forskning i medier, kommunikation og journalistik og dens samfundsmæssige anvendelse lokalt såvel som globalt.
Stk. 2 Sammenslutningen skal
a) facilitere faglige diskussioner og netværkssamarbejde mellem enkeltmedlemmer og mellem aktuelle forskningsprojekter
b) være platform for vidensdeling og formidling på medie- og kommunikationsområdet
c) være den naturlige indgang til medie- og kommunikationsforskning for medie- og kommunikationsbranchen samt for de personer, som underviser på området
d) være aktivt referencepunkt i forhold til de politiske tiltag på området

§ 3. MEDLEMMER
Som medlemmer af sammenslutningen kan optages personer med forskning og formidling inden for medier, journalistik og kommunikation som arbejdsområde.
Stk. 2. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan appelleres til førstkommende generalforsamling.
§ 4. Studerende, der skriver speciale eller lignende, eller andre, der arbejder inden for området, har efter bestyrelsens nærmere bestemmelser adgang til sammenslutningens årsmøde.
§ 5. Misligholder et medlem sine medlemsforpligtigelser eller modarbejder sammenslutningens formål, kan vedkommende udelukkes fra medlemskab af sammenslutningen. Den pågældende kan indbringe eksklusionen for den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og har ret til at deltage i behandlingen af sagen.

KONTINGENT
§ 6. Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING
§ 7. Generalforsamlingen er sammenslutningens øverste myndighed.
§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i årets sidste kvartal.
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindste følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab og budget (herunder kontingent)
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af to revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Hver fremmødt har tre stemmer ved valg af bestyrelse og én stemme ved øvrige punkter.
Stk. 3. Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer eller 10 % (dog mindst 10) af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med samme varsel og frist for endelig dagsorden som for ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.
§ 10. Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed bland de fremmødte, jf. dog § 17 og § 18.
§ 11. Afstemninger foretages generelt åbent, dog i personspørgsmål altid skriftligt. Såfremt 1/3 af de fremmødte ytrer ønske herom, skal øvrige afstemninger foretages skriftligt.

DEN DAGLIGE LEDELSE
§ 12. Sammenslutningen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dertil op til 4 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, tidsskriftsansvarlig samt webansvarlig.
Stk. 3. SMiD har det økonomiske og administrative ansvar for drift af tidsskriftet MedieKultur. Der nedsættes en redaktion og udpeges en ansvarshavende redaktør og en journal manager, der sikrer det konkrete arbejde med tidsskriftet og dets faglige kvalitet og redaktionelle frihed. Den tidsskriftsansvarlige i sammenslutningens bestyrelse er fast medlem af MedieKulturs redaktion. Kun medlemmer af SMiD kan være medlemmer af MedieKulturs redaktion.
Stk. 4. Formanden er ansvarlig for udfærdigelse af indkaldelse med dagsorden til bestyrelsens møder.
Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udfærdigelse af beslutningsprotokol over bestyrelsens møder, som samtidig offentliggøres for sammenslutningens medlemmer elektronisk.
§ 14. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Dog er bestyrelsen kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 15. Sammenslutningen tegnes i økonomiske forhold af formanden og kassereren.
Stk. 2. Sammenslutningen tegnes i øvrigt af den samlede bestyrelse.

ÅRSREGNSKAB
§ 16. Sammenslutningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for udarbejdelse af årsregnskab.
Stk. 3. Regnskaberne for de sidste 2 år revideres enkeltvis før fremlæggelse på den ordinære generalforsamling af 2 revisorer, der vælges blandt sammenslutningens medlemmer.
Stk. 4. Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen før fremlæggelse på generalforsamlingen.

VEDTÆGTSÆNDRING
§ 17. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer, jf. endvidere §8, stk. 4.

OPLØSNING
§ 18. Opløsning af sammenslutningen kan kun ske ved en generalforsamling, hvis 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller ved almindeligt flertal blandt de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 1 måneds interval, jf. endvidere § 8 stk. 4.

Vedtaget på SMID’s generalforsamling 15.11.2012