Tid til at forny medlemskab

 

Kære medlem af SMiD.

Det er blevet tid til at forny dit medlemskab af SMiD – Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark. SMiD er et forum for den danske medie- og kommunikationsforskning, udgiver tidsskriftet MedieKultur og arrangerer årsmøde for foreningens medlemmer og andre medieforskere.

Hvis du har brug for en elektronisk faktura, bedes du kontakte foreningens sekretær Bente Jønshøj (bjonshoj@tdm.au.dk). Det samme gælder, hvis du i øvrigt har spørgsmål af praktisk karakter.

Alternativ kan du betale via netbank til reg.nr.: 1551, kontonr. 3065766 (og husk at skrive dit navn, så vi ved, det er dig, der har betalt).

Der er to typer af medlemskab:?

 • Fuld pris: 700 kr. pr. år (adjunkt, lektor, professor, selvstændig samt andre med tilsvarende nogenlunde fast ansættelse/indkomst).
 • Reduceret pris: 350 kr. pr. år (ph.d.stipendiat-, kandidat- eller bachelor-studerende, arbejdssøgende, pensionister og andre med tilsvarende lave eller usikre indkomstforhold).

Vi vil bede dig betale for medlemskabet senest den 30. september 2017. Tak.

SMiDs årsmøde 2016

Denne post opdateres løbende med al relevant information om årsmødet 2016. (English: see below.)

SMiDs årsmøde er samlingspunktet for alle foreningens medlemmer – unge såvel som gamle. Det er her, man kan få en fornemmelse for, hvad der rører sig i dansk medieforskning og ikke mindst her, man kan møde kolleger og kontakter under både faglige og hyggelige former. Vi håber at se jer.

Tema: The Social in the Media, the Media in the Social

Tid: 27.-28. oktober 2016

Sted: Hindsgavl Slot ved Middelfart

Keynote speaker: Jill Walker Rettberg fra Universitetet i Bergen

Foreløbigt program (der kommer givetvis et par småjusteringer)

Pris: 3.000 kr. for medlemmer af SMiD, 3.700 kr. for andre (dvs. for ph.d.-studerende og lignende kan det bedst betale sig at melde sig ind i foreningen forud for tilmelding til årsmødet)

Tilmelding: Deadline for tilmelding er 12. oktober 2016. Tilmelding foregår ved mail til SMiDs sekretær Bente Jønshøj på bjonshoj@tdm.au.dk. Betaling kan enten ske gennem bank-overførsel (til konto: reg.nr. 1551, kontonr.: 3065766) eller ved e-faktura (hvis det er arbejdspladsen, der betaler). I sidste tilfælde, skal I sende en mail med EAN-nr. til Bente, så sender hun en e-faktura.

 

 

Conference theme: The Social in the Media, the Media in the Social

Dates: October 27-28 2016

Location: Hindsgavl Castle, Middelfart

Keynote speaker: Jill Walker Rettberg from the University of Bergen

Preliminary program (there might be small adjustments)

Price/fee: 3.000 kr. for members of SMID, 3,700 kr. for other. (Membership of SMiD is 700 kr. per year. Doctoral students, graduate students, undergraduate students, people between jobs, retirees and others with similar low or uncertain incomes can pay a reduced price: 350 kr. per year. To join the association, send a short CV and a brief description of your research aktivitieter and interests to Aske Kammer, aska@itu.dk).

Registration: Deadline for registration is 12 October 2016. To register, send an e-mail to SMiDs secretary Bente Jønshøj: bjonshoj@tdm.au.dk. Payment is either via bank transfer (account: reg. no. 1551, account no. 3065766) or by e-invoice (if your workplace pays). In the latter case, you must send an email with EAN no. to Bente, so she can send an e-invoice.

 

 

Call for papers: Media and their production, content, and use have always had a social dimension – connecting people to each other and to society, giving them something to talk about, constructing identities and communities. However, the social occupy a particularly prominent position in the current media culture, where lifestyle and reality television, networked and multimodal forms of communication, participatory formats on the internet, social and mobile media etc., all point to more human interaction and new ways and forms of being social. Furthermore, the boundaries between different social spheres are blurring, and configurations of social situations are more liquid than ever and subject to constant re- negotiations due to the ubiquity of media technologies. // The theme of the 2016 biennial meeting of the Association for Media Researchers in Denmark (SMiD) is “The Social in the Media, the Media in the Social”. The aim is to explore the intricate nexus between the social and the media; how media support, challenge, or change the social; and how the social is expressed in the media and constitutes dimensions of production, content, and use. In the spirit of SMiD’s ambitions, the biennial meeting encourages a broad interpretation of what constitutes “media” and “social”. // The biennial meeting also accepts proposals that do not relate to the theme. // Abstracts for papers (max 300 words) and proposals for panels (panel outline: max 300 words + abstracts for 3-5 individual papers: max 100 words each) must be submitted no later than June 15, 2016, to smid@smid.dk.

Deadline for abstracts: 15. juni – send til smid@smid.dk

Deadline for papers: 10. oktober – send til aska@itu.dk, så deles de i en Dropbox-mappe, alle deltagere i årsmødet får adgang til.

Deadline for tilmelding: 12. oktober – se ovenfor.

Spørgsmål eller kommentarer? Skriv til smid@smid.dk eller formand Aske Kammer på aska@itu.dk.

Nyhedsbrev august 2011

I dette nyhedsbrev:

Siden sidst – SMiDs kerneværdier
Ny formand for SMiD
Kontingent
Kommende opgaver

Kære SMiD medlemmer

Det er tid til at gøre status over det forløbne lille års tid med SMiDs nye bestyrelse. Siden sidste generalforsamling har den vi diskuteret, hvordan vi kan balancere nye tiltag og samarbejdsrelationer med det, vi opfatter som SMiDs kerneopgaver. Som flere af jer sikkert erindrer, diskuterede vi på generalforsamlingen flere mulige strategier for udvidelser og omorganiseringer af SMiD, hvilket bestyrelsen fik grønt lys til at arbejde videre med at udvikle.

Vi har i udviklingsprocessen arbejdet ud fra en række punkter, som vi mener, sammenfatter SMiD bedst muligt. Det er samtidig de punkter, som vi mener, dækker argumentet for at være medlem af SMiD.

I uprioriteret rækkefølge handler det om følgende:

 • At man gennem medlemskabet sikrer, at medieforskningen har en stemme og en organisering i Danmark
 • At man gennem medlemskabet har adgang til en platform for diskussion og kvalificering af specifikke danske medieforhold – naturligvis i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for netværksdannelse med andre danske medieforskere – herunder muligheden for at skabe kontakter i forhold til ansøgninger og karrieremuligheder.
 • Muligheden for deltagelse i det nordiske samarbejde – herunder samme som ovenstående, i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for medlemskab af redaktionen for MedieKultur.
 • Rabat på deltagelse i årsmødet.
 • Mulighed for at fremlægge papers mm. i en kvalificeret og interesseret fagfællesammenhæng.
 • Abonnement på publikationer fra Nordicom.
 • Mulighed for at afholde kurser i regi af SMiD
 • Mulighed for at bruge SMiD som en platform for debat indenfor medieområdet
 • Mulighed for at SMiD kan bruges som en platform promovering af egne publikationer, forelæsninger, konferencer, events, kurser m.v.

I udviklingsprocessen har der tillige været et forsøg på at udfolde ’medieforskning’ og vi har arbejdet med at tænke i divisioner, workshop-grupper mm. Mest presserende har det været forsøgt at engagere journalistikforskningen som et humanistisk såvel som samfundsvidenskabeligt interesseområde under SMiD. Den sidste operation er ikke helt lykkes, desværre. En væsentlig grund har været, at organisering og finansiering af et netværk for journalistikforskning i første omgang har vist sig inkompatibelt med SMiD, men det har også peget på en række forhold, vi nødvendigvis må have fokus på i vores sammenslutning. Især når vores felt er under så kraftig forandring, dels på grund af feltets udvikling i sig selv – nye medier, nye brugergrupper, nye sammenhænge – og dels på grund af organisatoriske ændringer på vores institutioner, der nødvendiggør en kontinuerlig diskussion om hvad medieforskning er, kan og bør være – og mest centralt, hvilken rolle SMiD skal spille i denne reorganisering. Her kan bl.a. nævnes forholdet til nye ph.d.-studerende, der ikke længere organiseres i FMKJ, en øget kamp om ressourcer og bevillinger til at kunne deltage på årsmøder mm.

Hvorom alting er, så fortsætter bestyrelsen ufortrødent arbejdet med at vedligeholde og udvikle SMiD, men vi har dog valgt at rekonstituere ansvaret i bestyrelsen for den resterende periode frem mod næste generalforsamling i 2012

Ny formand for SMiD

Lars Holmgaard Christensen, som har været formand for SMiDs bestyrelse siden 2007 har besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da Lars er tovholder for et nyt netværk for journalistikforskning i Danmark. Dette arbejde er vanskeligt – både indholds- og tidsmæssigt – at kombinere med posten som formand for SMiD. For SMiD er dette et tab, men vi er samtidig meget glade for de muligheder, det giver os for et fremtidigt samarbejde med journalistikforskningen. Således er det vores ambition at årsmødet i 2012 skal basere sig på et samarbejde mellem de to netværk, praktisk såvel som fagligt. Det vender vi tilbage til, når vi kommer tættere på. Indtil da skal Lars have mange, mange tak for hans store og visionære indsats, for modet til at tage svære beslutninger og for smittende gejst og humør!

Bestyrelsen har efter Lars’ afgang rekonstitueret sig og ny formand er herefter Stine Liv Johansen. Stine er kandidat og ph.d. fra IMV og nu ansat som adjunkt samme sted. Fra 2008 til 2010 var Stine ansat på SDU og siden DPU. Stines forskningsinteresser er funderet inden for den kvalitative, etnografisk inspirerede modtager- og brugerforskning, hvilket hun har udforsket i relation til små børn i sin ph.d. og siden i forhold til både større børn og voksne i forbindelse med diverse projekter om leg, medier, bevægelse og motion i institutioner og byrum. Senest deltager Stine i det FKK-støttede projekt ’Kulturens medialisering’, og skal arbejde videre med børns brug af nye medier i et delprojekt om legens medialisering.

Stine kan kontaktes på imvslj@hum.au.dk eller på telefon 89 42 95 81 eller 23 83 46 49.

Thomas Bjørner fortsætter som næstformand, Cecilie Givskov og Christian Edelvold Berg som kassererer og Martin Brynskov som webansvarlig.

Kontingent

I foråret har en væsentlig opgave i SMiDs bestyrelse været at skabe overblik over vores medlemsdatabase, kontingentindbetalinger og sammenfald og huller herimellem. I løbet af foråret ”˜11 lykkedes det os at indkræve en del betalinger for forudgående år og vi er nu klar med en ny, samlet opkrævning for 2011. Vi har besluttet at vi fremover opkræver kontingent for kalenderår, hvilket betyder at der vil komme en ny opkrævning i begyndelsen af 2012. Dette er naturligvis ikke optimalt for de af jer, der skal betale flere gange med relativt korte intervaller, men vi har fundet det nødvendigt at gennemføre denne model for at kunne skabe det fornødne overblik i vores økonomi.

I forbindelse med den kommende opkrævning skal I derfor alle nyregistreres som medlemmer. Dette gøres naturligvis for at vi kan være sikre på at have opdaterede kontaktoplysninger på alle medlemmer, men også for at sikre at de, der er medlemmer af SMiD, også betaler kontingent til SMiD.

Rent praktisk har vi lavet en meget simpel, netbaseret løsning, som vi vil bede jer anvende. Ved at følge nedenstående link føres I til en registreringsformular, som i bedes udfylde med de relevante informationer. Afslutningsvis vil i blive bedt om at tilkendegive hvordan I ønsker at betale jeres kontingent: med e-faktura eller med et elektronisk girokort. Sidstnævnte vil indebære en mulighed for tilmelding til PBS.

Denne model betyder samtidig at vi har valgt at udskyde muligheden for betaling via en webshop. Det betyder dog ikke denne mulighed ikke fortsat er i spil som en del af et nyt smid.dk, men vi har foreløbig valgt at satse på en simplere – og væsentligt billigere – løsning.

Link til nyregistrering finder I her:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJqaWRnVjliQlJNMjM5MnVtcjBtWVE6MQ

Kommende opgaver

I læsende stund har SMiD netop afholdt den danske del af de nationale møder på NordMedia 2011 i Akureyri – i vanlig, dansk tradition i en uformel og hyggelig stemning. Der var 27 tilmeldte danskere på konferencen, hvilket er en underrepræsentation i forhold til de øvrige nordiske lande. I forbindelse med evalueringen af konferencen vil vi sætte fokus på om der er nogle specifikke forhold, der gør sig gældende for den beskedne deltagelse – og om der er noget, der kan gøre lysten til deltagelse større.

SMiDs bestyrelse deltager hen over efteråret i evalueringen af konferencen og det indledende arbejde med næste nordiske konference i Norge i 2013. I 2015 kommer NordMedia til Danmark og det er ikke for tidligt at begynde at overveje, hvem der har lyst og mulighed for at arrangere og lægge hus til.

I den kommende tid vil vi i SMiDs bestyrelse arbejde videre med de ting, der er sat i søen ifht. medlems(ny)registrering, hjemmeside og kontingent samt naturligvis med et fortsat udbygget samarbejde med MedieKultur, SAMS, det nye netværk for journalistikforskning og gerne andre mulige samarbejdspartnere.

Hertil kommer at vi i slutningen af året påbegynder arbejdet med at arrangere det næste årsmøde, som vil blive afholdt i efteråret 2012. Forslag, input og inspiration modtages meget gerne.

Videresend endelig dette nyhedsbrev til alle potentielle interessenter – nye ph.d. studerende, nye kolleger osv. osv.!

Mange hilsner

SMiDs bestyrelse

Nordisk Mediekonference 2009: SMID reception og mailkorrespondance om planlægningen

SMID Reception ved Nordisk Mediekonference 2009 – 14 august kl 16-17

Mere info følger….

Ved receptionen vil der blive mulighed for at diskutere processen vedrørende omlægning af grupper og divisioner på konferencen.

Til orientering følger brevudveksling fra André Jansson..

Vi ses i Karlstad
De bedste hilsner

Lars Holmgaard Christensen
På vegne af SMIDs bestyrelse

2.juni 2009

Uddybende svar fra André

Angående transparens:
Förändringen av NordMedia-strukturen är förankrad i samtliga nationella forskarföreningar. Både den första frågan om en eventuell strukturförändring och den andra frågan om den nya strukturens utseende sändes på remiss till samtliga föreningar i ett tidigt skede. Graden av transparens i de nationella processerna, dvs vilken information som gått ut / samlats in av de nationella föreningarna, kan jag inte bedöma. ATT en ny struktur var önskvärd rådde det emellertid full enighet om inom den nordiska kommittén (med representanter från de nordiska föreningarna och Nordicom). VILKA de nya divisionerna skulle bli, landade givietvis i en kompromiss – med naturlig följd att enskilda forskare säkerligen har avvikande uppfattning. I den mån det finns forskare som saknar “sin grupp” och upplever att de inte fått säga sitt så hoppas jag i så fall att utvärderingen i Karlstad kan ge vägledning till eventuella förbättringar inför Island 2011. (Se tidigare svar till Agger et al.)

25.februar 2009

Svar fra André til Anne och Gunhild (et al),

Jag har tacksamt mottagit era synpunkter, och beklagar djupt att ni inte anser det vara värt att komma på konferensen i dess nuvarande skepnad. Er närvaro hade varit värdefull för att vidareutveckla denna struktur inför 2011 – särskilt om det är så att er ståndpunkt representerar en större grupp. Som ordförande i FSMK + ledare för den nordiska kommittén vill jag gärna ge er ett utförligt svar.

Nuvarande struktur har utformats för att minska antalet grupper/divisioner. Inom varje division ska alla former av mer specifika teman och intressen kunna rymmas. Det är nu t ex möjligt att föreslå specialiserade tematiska paneler, vilket inte var möjligt tidigare. Namnen och inriktningarna på de 12 divisionerna diskuterades i den nordiska arbetsgruppen i flera steg och vår strävan har hela tiden varit att INTE utesluta någon intresseinriktning. Jag beklagar om ni upplever att detta ändå har skett.

Jag vill här poängtera att ingen av de tidigare grupperna har “lagts ner”. Eller snarare: ALLA har lagts ner. Detta är en helt ny konstruktion! Ett fåtal av de nuvarande divisionernas namn, t ex Journalistim Studies, sammanfaller förvisso med namn som existerade tidigare. Men det är också i de fall där tidigare arbetsgrupper var väldigt stora.

Arbetet med att ta fram nya divisioner har givetvis inte varit lätt, men vi har genom företrädarna för de nordiska forskarföreningarna försökt säkerställa att processen sker med medlemmarnas samtycke. Behovet av en ny struktur fanns för övrigt på agendan redan inför Helsinki 2007.

Jag vore mycket tacksam om ni lite mer exakt skulle kunna precisera vilka teman ni inte finner plats för inom ramen för nuvarande struktur, så att jag bättre kan förvalta era synpunkter. Att ha en särskild division för Media Fictions, Aesthetics and Culture ställer jag mig spontant tveksam till mot bakgrund av att det finns en bredare division med benämningen Media, Technology and Aesthetics. (Varför är den divisionen omöjlig att arbeta inom?) Men detta är en diskussion som får föras efter Karlstad.

Ert krav på utvärdering bifalles givetvis och det finns redan avsatt tid för detta under konferensen i Karlstad. Jag beklagar som sagt djupt att ni inte kan/vill närvara då. Utvärderingen kan komma att leda till smärre förändringar ifråga om namn, inriktning och struktur; någon division kanske måste delas, någon kanske måste breddas, osv… Vi har ännu inte sett hela bilden vad gäller fördelning av abstracts.

Jag mottar alltså gärna ytterligare kommentarer från er och hoppas dessutom att ni kan tänka er att ompröva beslutet att inte komma på årets konferens.

Bästa hälsningar,
André Jansson

25.februar 2009

Til arrangørene av Normedia, SMID og Norsk medieforskerlag

Vi oversender med dette vår reaksjon på de nye gruppene ved den nordiske medieforskerkonferansen 2009.

Brevet er fra de to undertegnede, men vi vil også meddele at en rekke film og medieforskere ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU heller ikke vil delta i årets konferanse fordi de ikke finner et godt sted for sine forskningsinteresser.

Samt at nestleder for den nedlagte fiksjonsgruppen; Helle Kannik Haastrup stiller seg bak et ønske om å evaluere årets gruppeinndeling og at det bør vurderes å gjennopprette en gruppe som ivaretar fiksjonsforskningen, eventuelt med en noe bredere
profil enn vår nedlagte gruppe (feks i retning av Media Fictions, Aesthetics and Culture)

Med hilsen Anne Gjelsvik og Gunhild Agger