Mindeord: Kjetil Sandvik (1964-2018)

Kjetil Sandvik er død, blot 54 år gammel.

Han var lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Han ledede det kollektive forskningsprojekt ”Meaning Across Media: cross-media communication and co-creation” (2012-2015), som var finansieret af Det Frie Forskningsråd, og han deltog i utallige andre projekter. Netop det tværmediale spillede en stor rolle i Kjetils forskningsvirke, hvor han gennem en årrække publicerede vidt og bredt om menneskelig aktivitet på tværs af medierne – i bøger, antologi-kapitler, tidsskriftsartikler og populær formidling. Men han arbejdede også med krimi-fiktion og med dødens og sorgens medialisering, sidstnævnte i nært samarbejde med sin hustru Dorthe Refslund Christensen. Og han udviklede interaktive spil og digital kulturformidling sammen med museer og biblioteker; på det punkt var Kjetil en atypisk akademiker, der ikke blot var en bogorm, men holdt fast i den udførende og afprøvende praksis, han havde med sig fra dramaturg-uddannelsen og det kunstneriske miljø.

Kort inden hans alt for tidlige død udkom hans bog Tværmedial kommunikation, som på mange måder var kulminationen på hans store og mangeårige bidrag til forskningen i cross-media communication. Også dér har Kjetil sat et stort og varigt aftryk på den danske medieforskning.

Kjetil var ledende redaktør for tidsskriftet MedieKultur fra 2013 og til sin død. I den periode blomstrede tidsskriftet, og især ”klassiker-projektet” med danske oversættelser af nogle af medie- og kommunikationsforskningens kanoniske tekster var en redaktionel genistreg. Det gjorde tidsskriftet endnu mere relevant for undervisere og studerende, og det var vigtigt.

Jeg var selv kort inde og vende i redaktionen, mens Kjetil ledede den, og skønt jeg kom længere og længere bagud med mine arbejdsopgaver og til sidst måtte kaste det fra mig, oplevede jeg aldrig andet end støtte og forståelse fra hans side. I dette tilfælde var støtten og forståelsen ikke fortjent, må jeg ærligt indrømme. Men Kjetil passede på andre, og han skærmede os – men måske glemte han at passe på sig selv? For han var drevet af en idealisme og et ønske om at gøre det så godt for alle omkring ham. Han var generøs med sin tid og med sit arbejde, men han sparede ikke sig selv. Han var en af de gode, og han vil blive savnet. Han bliver allerede savnet, kan jeg mærke på mig selv og på samtaler med gode venner og kolleger.

Jeg fik den umådeligt sørgelige besked om Kjetils død midt i SMiDs bestyrelsesmøde i tirsdags, og siden har jeg flere gange tænkt på én bestemt episode. Den udspillede sig på et institutseminar i Mölle i januar 2010, umiddelbart inden jeg påbegyndte arbejdet med mit ph.d.-projekt. Her betroede Kjetil mig, at selv som lektor lider man af imposter’s syndrome, så jeg skulle ikke lade mig gå på af den tvivl på egen berettigelse, vi alle oplever i mødet med universitetsverdenens mange lysende intelligenser. Det tog måske 10 sekunder. Men det øjebliks sårbar venlighed betød alverden for en ung og nervøs forskerspire, og dét vil jeg huske Kjetil for.

Kjetil efterlader sig hustruen Dorthe og datteren Silje. De skal vide, at vi er her for dem, når de har brug for det.

Resten er stilhed. Æret være Kjetil Sandviks minde.

 

/Aske Kammer, formand for SMiD, 23. august 2018

Nyhedsbrev august 2011

I dette nyhedsbrev:

Siden sidst – SMiDs kerneværdier
Ny formand for SMiD
Kontingent
Kommende opgaver

Kære SMiD medlemmer

Det er tid til at gøre status over det forløbne lille års tid med SMiDs nye bestyrelse. Siden sidste generalforsamling har den vi diskuteret, hvordan vi kan balancere nye tiltag og samarbejdsrelationer med det, vi opfatter som SMiDs kerneopgaver. Som flere af jer sikkert erindrer, diskuterede vi på generalforsamlingen flere mulige strategier for udvidelser og omorganiseringer af SMiD, hvilket bestyrelsen fik grønt lys til at arbejde videre med at udvikle.

Vi har i udviklingsprocessen arbejdet ud fra en række punkter, som vi mener, sammenfatter SMiD bedst muligt. Det er samtidig de punkter, som vi mener, dækker argumentet for at være medlem af SMiD.

I uprioriteret rækkefølge handler det om følgende:

 • At man gennem medlemskabet sikrer, at medieforskningen har en stemme og en organisering i Danmark
 • At man gennem medlemskabet har adgang til en platform for diskussion og kvalificering af specifikke danske medieforhold – naturligvis i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for netværksdannelse med andre danske medieforskere – herunder muligheden for at skabe kontakter i forhold til ansøgninger og karrieremuligheder.
 • Muligheden for deltagelse i det nordiske samarbejde – herunder samme som ovenstående, i et internationalt perspektiv.
 • Muligheden for medlemskab af redaktionen for MedieKultur.
 • Rabat på deltagelse i årsmødet.
 • Mulighed for at fremlægge papers mm. i en kvalificeret og interesseret fagfællesammenhæng.
 • Abonnement på publikationer fra Nordicom.
 • Mulighed for at afholde kurser i regi af SMiD
 • Mulighed for at bruge SMiD som en platform for debat indenfor medieområdet
 • Mulighed for at SMiD kan bruges som en platform promovering af egne publikationer, forelæsninger, konferencer, events, kurser m.v.

I udviklingsprocessen har der tillige været et forsøg på at udfolde ’medieforskning’ og vi har arbejdet med at tænke i divisioner, workshop-grupper mm. Mest presserende har det været forsøgt at engagere journalistikforskningen som et humanistisk såvel som samfundsvidenskabeligt interesseområde under SMiD. Den sidste operation er ikke helt lykkes, desværre. En væsentlig grund har været, at organisering og finansiering af et netværk for journalistikforskning i første omgang har vist sig inkompatibelt med SMiD, men det har også peget på en række forhold, vi nødvendigvis må have fokus på i vores sammenslutning. Især når vores felt er under så kraftig forandring, dels på grund af feltets udvikling i sig selv – nye medier, nye brugergrupper, nye sammenhænge – og dels på grund af organisatoriske ændringer på vores institutioner, der nødvendiggør en kontinuerlig diskussion om hvad medieforskning er, kan og bør være – og mest centralt, hvilken rolle SMiD skal spille i denne reorganisering. Her kan bl.a. nævnes forholdet til nye ph.d.-studerende, der ikke længere organiseres i FMKJ, en øget kamp om ressourcer og bevillinger til at kunne deltage på årsmøder mm.

Hvorom alting er, så fortsætter bestyrelsen ufortrødent arbejdet med at vedligeholde og udvikle SMiD, men vi har dog valgt at rekonstituere ansvaret i bestyrelsen for den resterende periode frem mod næste generalforsamling i 2012

Ny formand for SMiD

Lars Holmgaard Christensen, som har været formand for SMiDs bestyrelse siden 2007 har besluttet at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da Lars er tovholder for et nyt netværk for journalistikforskning i Danmark. Dette arbejde er vanskeligt – både indholds- og tidsmæssigt – at kombinere med posten som formand for SMiD. For SMiD er dette et tab, men vi er samtidig meget glade for de muligheder, det giver os for et fremtidigt samarbejde med journalistikforskningen. Således er det vores ambition at årsmødet i 2012 skal basere sig på et samarbejde mellem de to netværk, praktisk såvel som fagligt. Det vender vi tilbage til, når vi kommer tættere på. Indtil da skal Lars have mange, mange tak for hans store og visionære indsats, for modet til at tage svære beslutninger og for smittende gejst og humør!

Bestyrelsen har efter Lars’ afgang rekonstitueret sig og ny formand er herefter Stine Liv Johansen. Stine er kandidat og ph.d. fra IMV og nu ansat som adjunkt samme sted. Fra 2008 til 2010 var Stine ansat på SDU og siden DPU. Stines forskningsinteresser er funderet inden for den kvalitative, etnografisk inspirerede modtager- og brugerforskning, hvilket hun har udforsket i relation til små børn i sin ph.d. og siden i forhold til både større børn og voksne i forbindelse med diverse projekter om leg, medier, bevægelse og motion i institutioner og byrum. Senest deltager Stine i det FKK-støttede projekt ’Kulturens medialisering’, og skal arbejde videre med børns brug af nye medier i et delprojekt om legens medialisering.

Stine kan kontaktes på imvslj@hum.au.dk eller på telefon 89 42 95 81 eller 23 83 46 49.

Thomas Bjørner fortsætter som næstformand, Cecilie Givskov og Christian Edelvold Berg som kassererer og Martin Brynskov som webansvarlig.

Kontingent

I foråret har en væsentlig opgave i SMiDs bestyrelse været at skabe overblik over vores medlemsdatabase, kontingentindbetalinger og sammenfald og huller herimellem. I løbet af foråret ”˜11 lykkedes det os at indkræve en del betalinger for forudgående år og vi er nu klar med en ny, samlet opkrævning for 2011. Vi har besluttet at vi fremover opkræver kontingent for kalenderår, hvilket betyder at der vil komme en ny opkrævning i begyndelsen af 2012. Dette er naturligvis ikke optimalt for de af jer, der skal betale flere gange med relativt korte intervaller, men vi har fundet det nødvendigt at gennemføre denne model for at kunne skabe det fornødne overblik i vores økonomi.

I forbindelse med den kommende opkrævning skal I derfor alle nyregistreres som medlemmer. Dette gøres naturligvis for at vi kan være sikre på at have opdaterede kontaktoplysninger på alle medlemmer, men også for at sikre at de, der er medlemmer af SMiD, også betaler kontingent til SMiD.

Rent praktisk har vi lavet en meget simpel, netbaseret løsning, som vi vil bede jer anvende. Ved at følge nedenstående link føres I til en registreringsformular, som i bedes udfylde med de relevante informationer. Afslutningsvis vil i blive bedt om at tilkendegive hvordan I ønsker at betale jeres kontingent: med e-faktura eller med et elektronisk girokort. Sidstnævnte vil indebære en mulighed for tilmelding til PBS.

Denne model betyder samtidig at vi har valgt at udskyde muligheden for betaling via en webshop. Det betyder dog ikke denne mulighed ikke fortsat er i spil som en del af et nyt smid.dk, men vi har foreløbig valgt at satse på en simplere – og væsentligt billigere – løsning.

Link til nyregistrering finder I her:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJqaWRnVjliQlJNMjM5MnVtcjBtWVE6MQ

Kommende opgaver

I læsende stund har SMiD netop afholdt den danske del af de nationale møder på NordMedia 2011 i Akureyri – i vanlig, dansk tradition i en uformel og hyggelig stemning. Der var 27 tilmeldte danskere på konferencen, hvilket er en underrepræsentation i forhold til de øvrige nordiske lande. I forbindelse med evalueringen af konferencen vil vi sætte fokus på om der er nogle specifikke forhold, der gør sig gældende for den beskedne deltagelse – og om der er noget, der kan gøre lysten til deltagelse større.

SMiDs bestyrelse deltager hen over efteråret i evalueringen af konferencen og det indledende arbejde med næste nordiske konference i Norge i 2013. I 2015 kommer NordMedia til Danmark og det er ikke for tidligt at begynde at overveje, hvem der har lyst og mulighed for at arrangere og lægge hus til.

I den kommende tid vil vi i SMiDs bestyrelse arbejde videre med de ting, der er sat i søen ifht. medlems(ny)registrering, hjemmeside og kontingent samt naturligvis med et fortsat udbygget samarbejde med MedieKultur, SAMS, det nye netværk for journalistikforskning og gerne andre mulige samarbejdspartnere.

Hertil kommer at vi i slutningen af året påbegynder arbejdet med at arrangere det næste årsmøde, som vil blive afholdt i efteråret 2012. Forslag, input og inspiration modtages meget gerne.

Videresend endelig dette nyhedsbrev til alle potentielle interessenter – nye ph.d. studerende, nye kolleger osv. osv.!

Mange hilsner

SMiDs bestyrelse

SMIDS årsmøde d. 4. og 5. december i Vejle

SMID inviterer til årsmøde den 4.-5. december på Hotel Haraldskær ved Vejle. Temaet er Medialisering og Kulturelle fællesskaber, og der vil være oplæg af blandt andre Friedrich Krotz, Charlotte Brunsdon, Gunhild Agger, Stig Hjarvard og Henrik Dahl. Der er mulighed for præsentation af papers og posters både inden for og uden for tema.

Download programmet for årsmødet 2008 (opdateret version)