FMKJs ph.d.-kurser, efteråret 2010

Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik er nu inde i sit sidste halvår, før al ph.d.-kursusvirksomhed overgår til fakultetsregi på de enkelte universiteter, samt til nationale kursusnetværk som fakuleterne har besluttet sig til at samarbejde om fremover.

Som forskerskoleleder for FMKJ rundsender jeg det kommende efterårs kursusudbud til alle SMID-medlemmer, fordi der kan være adskillige ph.d.-studerende inden for fagområdet, der ikke er tilmeldt FMKJ, og derfor ikke nødvendigvis modtager informationer om kurser, der kunne have interesse for dem.
I tidens ånd er kursusopslaget skrevet på engelsk….:

The Danish National Doctoral School (FMKJ) offers ten international ph.d. courses in the fall of 2010. For further information about the courses, please consult www.fmkj.dk. (menu item: KURSER). Some application deadlines are imminent.
Participation in the courses is free of charge for participating ph.d. students who are not members of the Danish Doctoral School FMKJ. You will have to pay your own travel and accommodation costs, and a fee will be charged to cover meals, coffee during intervals, texts, etc. during the course.

  • Organizational Communication – between functionalism and interpretivism – with Cynthia Stohl. 15-17 September 2010, Aarhus School of Business.
  • Emotions, Media and Crime. Aarhus University, September 29 – October 1, 2010.
  • Media, citizenship, social movements, and processes of democratization, 4-6 October 2010, Aarhus University.
  • Games Research and Ethics: Current Issues, Possible Resolutions / with Charles Ess. 25-26 October, Aarhus University.
  • Performance, Space and Design, Roskilde University and other locations, 1 – 5 November 2010 (mostly in Danish)(will be advertised shortly).
  • New Media, New Theories, New Methods. Cross media analysis, web sphere analysis, network analysis. Ph.d. course organized by NordForsk and FMKJ. 14-17 November, Aarhus University.
  • Challenging genres – genre challenges. Transformations of genre in the contemporary media landscape, November 17-19, 2010, The University of Copenhagen.
  • The sociology of journalism – traditions and new perspectives. Masterclass with Gaye Tuchman. University of Copenhagen 17-18 November 2010. A co-event of FMKJ and the NordForsk Journalism Network
  • Gaming and Gameness. Relating Avatars, Bodies, Perceptions, Actions, Virtualities, and Materialities in Computer Games. 22-24 November, Sandbjerg Gods/Aarhus University.
  • Usable Pasts: Modern Applications of Old Ideas about Communication (Rhetorical traditions past and present), November 25-27, 2010, University of Copenhagen, Denmark

Kim Christian Schrøder
Professor, Department of Communication
Roskilde University, Building 43.3
Universitetsvej 1, DK-4000 Roskilde, Denmark
Direct line: (+45) 46 74 38 08, telefax: (+45) 46 74 30 75
Email: kimsc@ruc.dk , www.ruc.dk/komm/Ansatte/vip/kimsc/

Fremtidens forskeruddannelse på SMID-området

Kære SMID-medlemmer,

2010 er det sidste år, hvor forskeruddannelsen på vores fagområde foregår i regi af FMKJ, den nationale forskerskole i medier, kommunikation og journalistik.

Vi kunne i FMKJ allerede i 2007 notere, at den nye lov om forskeruddannelse ikke nævner nationale forskerskoler som vores. I lovens forstand foregår al forskeruddannelse i institutionernes (typisk: fakulteternes) regi, i form af ’ph.d.-skoler’, der kan rumme et antal ’forskeruddannelsesprogrammer’ (FUP’er). I den juridisk-administrative terminologi må FMKJ, så længe vi eksisterer, også opfattes som et ’forskeruddannelsesprogram’.

I løbet af 2009 er der – uden synderlig inddragelse af ret mange uden for dekankredsen – foregået en række forhandlinger mellem de humanistiske dekaner, der er endt med en aftale om samarbejde om forskeruddannelse fra 2010, der bringer de hidtidige nationale forskerskoler til ophør. Aftalen har i en tidligere, næsten identisk udgave i januar 2010 været diskuteret på det årlige Repræsentantskabsmøde mellem de uddannelser, der udgør konsortiet bag Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik (FMKJ). FMKJ har siden 1. januar 2008 været hjemmehørende på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, med mig som forskerskoleleder.

Uafhængigt af hvilket universitet man kommer fra, er der i FMKJs Repræsentantskab – modsat aftalens bagmænd og -kvinder – stor usikkerhed med hensyn til, om samarbejdsaftalen vil skabe rammer der er tilstrækkelige til at sikre det hidtidige niveau i fagområdets forskeruddannelse, såvel med hensyn til bredde som kvalitet. Her følger nogle uddrag af det bekymringskatalog, som FMKJs Repræsentantskab drøftede:

Der var i Repræsentantskabets drøftelse af optimistiske og pessimistiske scenarier enighed om, at modellen tilsyneladende (hvis alle fakulteters ph.d.-skoler delegerer midler til FUP’erne i det omfang, som man lægger op til) giver et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for at tilvejebringe et alsidigt kursusudbud i det påtænkte landsdækkende FUP-netværk. Men der var udbredt betænkelighed med hensyn til om den påtænkte organisatoriske struktur giver den fornødne handlekraft i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en kursusvifte præget af den alsidighed og kvalitet, som vi kender det fra FMKJ.

Desuden er der risiko for, at netværksmodellen bliver meget topstyret af FUP-lederne, og at de ph.d.-studerendes indflydelse og medvirken vanskeliggøres. Der var endvidere bekymring for, at de forskellige organisatoriske rammer om ph.d.-uddannelse på de nuværende FMKJ-institutioner, specielt den faglige indplacering af ph.d.-skolernes profil, og deres relation til underliggende FUP’er, kan komme til at marginalisere nogle af FMKJ-interessenterne (RUC, CBS, ASB) og nogle af de tværfagligheder som i dag kendetegner fagområdet (samfundsvidenskab, teknisk videnskab).

Mere konkret mener FMKJ, at der er disse mangler ved aftalen:

1. Behov for hyppigere koordinrende og initiativtagende møder
Hvis der skal sikres et kvalitetspræget fælles kursusudbud, er det nødvendigt med mere end ét årligt møde mellem ph.d.-skoleleder og FUP-ledere. I hvert fald bør FUP-lederne mødes mindst én gang pr.semester, og der bør også sørges for en valgt leder (på omgang) og måske et (lille) fælles sekretariat.

2. Aftalen omfatter ikke nødvendige tematiske kurser
Det er fint, at der lægges op til et nationalt samarbejde om tre kursustyper, A, B, og C. Men de er i udgangspunktet overvejende, hvad man kan kalde procesorienterede ift. ph.d.-forløbet (introduktion, midtvejsseminar), og der mangler den type kurser, som FMKJ hidtil har excelleret i: Emnekurser inden for ting som Virtual Worlds, Media and democracy, Oplevelsesmedier, Risk and crisis communication, samt måske mere fagligt/metodeorienterede kurser som Feltarbejdets Metodologier, og også fag-teoretisk orienterede kurser (teorier om gamle og nye medier, fx.). Det forekommer svært at se, hvordan et kursusudbud som fx FMKJs for 2009 (se fx http://fmkj.dk/?page_id=4) skal kunne realiseres i den organisatoriske ramme, som aftalen lægger op til. Rammen virker derfor uhensigtsmæssig i forhold til de kursusbehov, som FMKJ har erfaring for findes hos ph.d.-studerende på det medie/kommunikations/journalistiske område.

Det forlyder fra et møde mellem alle ph.d.-skolelederne på humaniora i 15. december 2009, at sådanne specifikke ph.d.kurser (undertiden benævnt ’D-typen’) “bør” kunne indeholdes i dekanernes foreslåede Type B-kurser. Imidlertid må FMKJ spørge, hvordan det konkret skal kunne lade sig gøre for en typisk ph.d.-studerende i løbet af ét årligt B-kursus at få opfyldt de faglige behov, som vedkommende indhøster på de 2-3-4 FMKJ-kurser, som vedkommende deltager i under den nuværende FMKJ-ordning? Er det fx tanken, at de seniorforskere, der typisk medvirker i FMKJs mange temakurser så på én gang skal indforskrives til ét B-kursus?

Det virker således, som om notatet, på FMKJs område, ikke lever op til sin erklærede hensigt om, at typologien med A/B/C-kurser er ordnet efter klassisk efterspurgte kursusbehov.

3. Dårligere mulighed for ad-hoc kurser
Ved FMKJ-Nævnets diskussioner om dekanernes ramme er der endvidere blevet udtrykt frygt for, at den mindre formelle netværksstruktur med kun ét årligt møder betyder, at muligheden for med kort varsel at arrangere kurser, ”når lejlighed byder sig”, forsvinder.

4. Fare for marginalisering af feltets meget brede tværfaglighed
Aftalen tager ikke højde for de tværfagligheder, som går på tværs af hovedområder som Hum, Sam, Nat og Tek, og som FMKJ i dag tilgodeser gennem kurser i digitale medier, design, nye systemer, STS, o.lign. Forslaget vil amputere IT-feltet og samfundsvidenskab fra humanistisk medie- og kommunikationsforskning.

5. Dårligere mulighed for internationalt samarbejde
Desuden ser netværksmodellen ud til at sætte et værdsat element i den nuværende organisering over styr: de muligheder, FMKJ i dag har for at være samarbejdspartner for nordiske og europæiske kursus- og sommerskoleinitiativer.

FMKJs ønskeseddel

På FMKJs ønskeseddel står der derfor en alternativ finansierings- og organisationsmodel, der på den ene side sikrer netværket mulighed for hyppig og kontinuerlig kursuskoordinering og langsigtet planlægning (og ligeledes muligheden for at handle hurtigt med ad hoc-kurser), på den anden side sikrer de ph.d.-studerendes mulighed for at vælge kurser der reelt opfylder deres behov og interesser. Begge hensyn kunne muligvis tilgodeses ved, at et fakultets bevilling til ph.d.-kurser går til ph.d.-skolelederen, der videregiver en formaliseret ’trækningsret’ til FUP-lederne, der muliggør at disse så kan samarbejde også om D-kurser gennem det fagspecifikke netværk. Men der er ikke meget, der tyder på, at dekanerne er indstillet på at afgive magten over forskeruddannelsens økonomiske aspekter.

Afslutningsvis skal det nævnes, at FMKJs Nævn i den kommende tid skal drøfte, hvordan de formelle rammer for en afvikling af FMKJ kan se ud. Der er ikke i FMKJs vedtægter taget højde for en nedlæggelse af konsortiet. Formentlig skal der i løbet af 2010 afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der træffer beslutning om bodeling, m.v. Endelig skal der findes en juridisk og ressourcemæssigt holdbar løsning på, hvem der har det fremtidige ansvar for de ph.d.-studerende, der gennemfører deres ph.d.-uddannelse og ph.d.-projekter på FMKJ medlemsinstitutioner, men hvis bevilling af Forsknings- og Innovationsstyrelsen formelt er tildelt FMKJs leder.

Kim Schrøder

Leder af Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik

Indkaldelse af ansøgninger til ph.d.-stipendier 2010-2013

DEADLINE: Tirsdag den 2. FEBRUAR 2010

Ph.d.-stipendier fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) skal søges gennem et forskeruddannelsesprogram. Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik (FMKJ) er sådan et program og indkalder hermed ansøgninger til FKK-stipendier til besættelse ca. pr. 1. september 2010 for en 3-årig periode.

Read more

FKKs ph.d.-stipendieopslag 2009

Kære SMID-kolleger,

Kender I nogen oplagte emner til et ph.d.-projekt inden for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikations område?

Så er det tid til at opfordre dem til at søge et stipendium gennem Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik, der netop har offentliggjort opslaget for 2009. Se FMKJs hjemmeside www.fmkj.dk

Her kan I så samtidig se FMKJs nye site (der dog endnu ikke er helt udfyldt med indhold).

de bedste hilsener,
Kim Schrøder
Leder af FMKJ
Kim Christian Schrøder
Professor, Department of Communication
Roskilde University, Building 43.3
Universitetsvej 1, DK-4000 Roskilde, Denmark
Direct line: (+45) 46 74 38 08, telefax: (+45) 46 74 30 75
Email: kimsc@ruc.dk , www.ruc.dk/komm/Ansatte/vip/kimsc/

Seminar: Forbrydelser som medieoplevelser

Forskningsprojektet Krimi og kriminaljournalistik og FMKJ inviterer til todages seminaret ”Forbrydelser som medieoplevelser” d. 21.-22.9.

På seminarets første dag sætter vi fokus på realismebegrebet i krimi og kriminaljournalistik – krimiens rødder i romanen, (nogle af) dens foretrukne steder, anknytningen til det virkelige i den historiske krimidokumentar og krimiens forbindelse mellem realisme og journalistik. Seminarets anden dag er et ph.d.-kursus forbeholdt ph.d-studerende og forskere. Vi sætter her fokus på oplevelsesmedier og medieoplevelser, dels i sammenhæng med forbrydelser og kriminalitet, dels relateret til oplevelesejournalistik, medieproduktion, interaktiv plotting, markedskommunikation og generelt oplevelsesøkonomi. Program vedhæftet.

Sted: Det nye Utzon-center i Aalborg

Forbrydelser og medier program

SMIDS årsmøde d. 4. og 5. december i Vejle

SMID inviterer til årsmøde den 4.-5. december på Hotel Haraldskær ved Vejle. Temaet er Medialisering og Kulturelle fællesskaber, og der vil være oplæg af blandt andre Friedrich Krotz, Charlotte Brunsdon, Gunhild Agger, Stig Hjarvard og Henrik Dahl. Der er mulighed for præsentation af papers og posters både inden for og uden for tema.

Download programmet for årsmødet 2008 (opdateret version)

FMKJ udbyder 4 ph.d.-kurser i efteråret 2008

FMKJ udbyder 4 ph.d.-kurser i efteråret 2008

Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik arrangerer 4 ph.d.-kurser i efteråret 2008:

Digital Content Creation: Creativity, Competence, Critique, University of Southern Denmark, 17 September 2008

The analytical leap: Knowledge production in communication research, with Adele E. Clarke, Roskilde University, 6-8 October 2008

Internet research – Doctoral colloquium, University of Copenhagen, 15 October 2008

Digital Media Challenges and Innovation – with Anne Dunn, University of Aarhus, 23-24 October 2008

Yderligere oplysninger på FMKJs hjemmeside http://www.fmkj.dk/

Indkaldelse af ansøgninger til ph.d.-stipendier under Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er 5. august!

Ph.d.-stipendier fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) skal søges gennem en forskerskole. Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik (FMKJ) indkalder hermed ansøgninger til FKK-stipendier til besættelse pr. 1. februar 2009 for en 3-årig periode. Hvis man ønsker at ansøge FKK om et ph.d.-stipendium til et projekt, der ligger inden for FMKJ’s område, skal man derfor ansøge gennem FMKJ. Det er kun muligt at søge gennem én forskerskole. FMKJ udvælger dernæst de i alt fire ansøgninger, som forskerskolen forventer at måtte indsende til FKK i 2008.

Ny version: dansk opslag (28. maj 2008)

Ny version: engelsk opslag (28. maj 2008)???????? ????? ????????

FMKJ sommerskole 2008

Kære SMID-kollega,

FMKJ er fra sommeren 2008 blevet medlem af et konsortium af europæiske universiteter, der siden 2000 har arrangeret en længere sommerskole hvert år i august. I år finder sommerskolen sted Tartu, Estland fra 27. juli til 8. august.

Til sommerskolen 2008 er der brug for, at 1-2 danske seniorforskere (lektorer, professorer) fungerer som undervisere. Jeg håber derfor, at der blandt SMIDs medlemmer er én eller flere, der kunne tænke sig at repræsentere dansk medie- og kommunikationsforskning i underviser-panelet. I de foregående år har forelæserne omfattet forskere som Peter Dahlgren, Annette Hill, Denis McQuail, Nico Carpentier, Kaarle Nordenstreng, Richard Kilborn, og Maren Hartmen. Fra Danmark har Roy Langer, Louise Phillips og Kim Schrøder medvirket som undervisere.

Se nærmere om sommerskolen på ECREAs hjemmeside: http://www.ecrea.eu/

Hvert år deltager der 40-50 europæiske ph.d.-studerende, og underviserne er ca. 20 fremtrædende seniorforskere, der hver opholder sig på sommerskolen i 2-4 dage. Som underviser holder man en forelæsning eller en workshop baseret på éns egen forskning, og leder derudover et fremlæggelsesseminar, hvor nogle ph.d.-studerende får feedback på deres projektpræsentationer. Alle udgifter i forbindelse med undervisningen betales af sommerskolen.

Sommerskolen, der er Erasmus-støttet, har hvert år et tema, der handler om en medie- og kommunikationsproblematik set i europæisk perspektiv. Men temaet dominerer på ingen måde sommerskolens faglige profil, så man kan som underviser præsentere præcis hvad man selv forsker i, som inspiration for de ph.d.-studerende, der også spænder vidt i deres projektemner

Kontakt mig snarest, hvis du kunne overveje at undervise på 2008-sommerskolen.

de bedste hilsener,
Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk