Nordisk Mediekonference 2009: SMID reception og mailkorrespondance om planlægningen

SMID Reception ved Nordisk Mediekonference 2009 – 14 august kl 16-17

Mere info følger….

Ved receptionen vil der blive mulighed for at diskutere processen vedrørende omlægning af grupper og divisioner på konferencen.

Til orientering følger brevudveksling fra André Jansson..

Vi ses i Karlstad
De bedste hilsner

Lars Holmgaard Christensen
På vegne af SMIDs bestyrelse

2.juni 2009

Uddybende svar fra André

Angående transparens:
Förändringen av NordMedia-strukturen är förankrad i samtliga nationella forskarföreningar. Både den första frågan om en eventuell strukturförändring och den andra frågan om den nya strukturens utseende sändes på remiss till samtliga föreningar i ett tidigt skede. Graden av transparens i de nationella processerna, dvs vilken information som gått ut / samlats in av de nationella föreningarna, kan jag inte bedöma. ATT en ny struktur var önskvärd rådde det emellertid full enighet om inom den nordiska kommittén (med representanter från de nordiska föreningarna och Nordicom). VILKA de nya divisionerna skulle bli, landade givietvis i en kompromiss – med naturlig följd att enskilda forskare säkerligen har avvikande uppfattning. I den mån det finns forskare som saknar “sin grupp” och upplever att de inte fått säga sitt så hoppas jag i så fall att utvärderingen i Karlstad kan ge vägledning till eventuella förbättringar inför Island 2011. (Se tidigare svar till Agger et al.)

25.februar 2009

Svar fra André til Anne och Gunhild (et al),

Jag har tacksamt mottagit era synpunkter, och beklagar djupt att ni inte anser det vara värt att komma på konferensen i dess nuvarande skepnad. Er närvaro hade varit värdefull för att vidareutveckla denna struktur inför 2011 – särskilt om det är så att er ståndpunkt representerar en större grupp. Som ordförande i FSMK + ledare för den nordiska kommittén vill jag gärna ge er ett utförligt svar.

Nuvarande struktur har utformats för att minska antalet grupper/divisioner. Inom varje division ska alla former av mer specifika teman och intressen kunna rymmas. Det är nu t ex möjligt att föreslå specialiserade tematiska paneler, vilket inte var möjligt tidigare. Namnen och inriktningarna på de 12 divisionerna diskuterades i den nordiska arbetsgruppen i flera steg och vår strävan har hela tiden varit att INTE utesluta någon intresseinriktning. Jag beklagar om ni upplever att detta ändå har skett.

Jag vill här poängtera att ingen av de tidigare grupperna har “lagts ner”. Eller snarare: ALLA har lagts ner. Detta är en helt ny konstruktion! Ett fåtal av de nuvarande divisionernas namn, t ex Journalistim Studies, sammanfaller förvisso med namn som existerade tidigare. Men det är också i de fall där tidigare arbetsgrupper var väldigt stora.

Arbetet med att ta fram nya divisioner har givetvis inte varit lätt, men vi har genom företrädarna för de nordiska forskarföreningarna försökt säkerställa att processen sker med medlemmarnas samtycke. Behovet av en ny struktur fanns för övrigt på agendan redan inför Helsinki 2007.

Jag vore mycket tacksam om ni lite mer exakt skulle kunna precisera vilka teman ni inte finner plats för inom ramen för nuvarande struktur, så att jag bättre kan förvalta era synpunkter. Att ha en särskild division för Media Fictions, Aesthetics and Culture ställer jag mig spontant tveksam till mot bakgrund av att det finns en bredare division med benämningen Media, Technology and Aesthetics. (Varför är den divisionen omöjlig att arbeta inom?) Men detta är en diskussion som får föras efter Karlstad.

Ert krav på utvärdering bifalles givetvis och det finns redan avsatt tid för detta under konferensen i Karlstad. Jag beklagar som sagt djupt att ni inte kan/vill närvara då. Utvärderingen kan komma att leda till smärre förändringar ifråga om namn, inriktning och struktur; någon division kanske måste delas, någon kanske måste breddas, osv… Vi har ännu inte sett hela bilden vad gäller fördelning av abstracts.

Jag mottar alltså gärna ytterligare kommentarer från er och hoppas dessutom att ni kan tänka er att ompröva beslutet att inte komma på årets konferens.

Bästa hälsningar,
André Jansson

25.februar 2009

Til arrangørene av Normedia, SMID og Norsk medieforskerlag

Vi oversender med dette vår reaksjon på de nye gruppene ved den nordiske medieforskerkonferansen 2009.

Brevet er fra de to undertegnede, men vi vil også meddele at en rekke film og medieforskere ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU heller ikke vil delta i årets konferanse fordi de ikke finner et godt sted for sine forskningsinteresser.

Samt at nestleder for den nedlagte fiksjonsgruppen; Helle Kannik Haastrup stiller seg bak et ønske om å evaluere årets gruppeinndeling og at det bør vurderes å gjennopprette en gruppe som ivaretar fiksjonsforskningen, eventuelt med en noe bredere
profil enn vår nedlagte gruppe (feks i retning av Media Fictions, Aesthetics and Culture)

Med hilsen Anne Gjelsvik og Gunhild Agger

Skriv et svar